Nhiệm vụ lãnh đạo

I. ĐẢNG ỦY

1. Ông: Nguyễn Duy Thái - Bí thư Đảng ủy

2. Ông: Võ Viết Xuân - Phó Bí thư TT Đảng ủy

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Ông: Cao Xuân Chương- Chủ tịch HĐND xã

2. Bà: Trần Thị Hường- Phó Chủ tịch HĐND xã

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Ông: Cao Xuân Chương- Chủ tịch UBND xã

2. Ông: Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND xã

3. Ông: Trần Văn Vỹ - Phó chủ tịch UBND xã

IV. ỦY BAN MẶT TRẬN TÔ QUỐC

1. Bà: Đậu Thị Thu Huyền - Chủ tịch UBMTTQ xã